מיקום המרפאה: רחוב לוינסקי 108, בתוך התחנה המרכזית החדשה, בקומה 5, חנות 5531 טלפון: 03-5373738

אפידמיולוגיה גלובאלית של HIV בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים.

Beyrer, C., Baral, S. D., van Griensven, F., Goodreau, S. M., Chariyalertsak, S., Wirtz, A. L., & Brookmeyer, R. (2012). Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men. The Lancet, 380( 9839), 367–377. 

קישור למאמר: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612608216

כל המחקרים שנערכו מצביעים על כך שגברים המקיימים יחסי מין עם גברים (MSM, men who have sex with men) עדיין נמצאים בסיכון גבוה להדבקות ב HIV. המצב הזה קיים למעשה מאז שהתגלה הנגיף בעולם המערבי בתחילת שנות ה 80, ועד היום. למרות עשורים של מחקר בנושא, והמאמצים הקהילתיים, הרפואיים והמניעתיים, אנו עדיין עדים לשכיחות גבוהה של HIV  בקרב MSM כמגמה עולמית. במדינות עולם מתקדמות (כגון: ארה”ב, אוסטרליה ובריטניה), אנו עדים לירידה בשכיחות ה HIV באוכלוסייה, ולעליה בשכיחות הנגיף בקרב MSM. נהוג לקשר זאת לטיפול התרופתי החדש והאפקטיבי (HAART). במדינות אפריקה, אסיה ודרום אמריקה, הקבוצה בה שכיחות ה HIV היא הגבוהה ביותר היא בקרב MSM.

ניתן לקבל מנתונים אלו תמונה כללית על מגמה עולמית הולכת וגוברת, אך נתונים אלו הם חלקיים בלבד. ישנם אזורים בעולם שקשה להשיג נתונים לגבי שכיחות HIV: לעיתים לא קיימים נתונים כלל, ולעיתים הנתונים חלקיים. חלק מזה קשור לסודיות בכל הקשור לסטאטוס ה HIV ולהומוסקסולאיות – הרבה אנשים לא יוצאים מהארון במדינות שנטייה חד מינית אינה מקובלת מבחינה חברתית.

המאמר מביא סקירה של האפידימיולוגיה העולמית של HIV בקרב MSM. החוקרים השוו נתונים של HIV בקרב MSM מהשנים 2007-2011. שכיחות ה HIV בקרב אוכלוסייה זו נע בין 3% במזרח התיכון ובדקום אפריקה לבין 25% האיים הקריביים. יש להתייחס לנתונים הללו בזהירות: הם מתייחסים רק למקרים שנכללו במחקרים בין השנים האמורות, ולא לוקחים בחשבון אנשים חיוביים ל HIV שאינם מדווחים כי הם מקיימים יחסי מין עם גברים בגלל פחד מדעות קדומות וסטיגמה. בכל זאת, אחוז ה HIV במדינות צפון, דרום ומרכז אמריקה, דרום ודרום-מזרח אסיה ואפריקה מדרום לסהרה היה גבוה ועקבי, בין 14-18%

הסיבות להדבקות ב HIV מתועדות היטב בספרות, והן כוללות מגע אנאלי לא מוגן (בעיקר עבור הצד המקבל אך לא רק), מספר גבוה של פרטנרים מיניים (קבועים ולא קבועים), שימוש בסמים להזרקה, עומס נגיפי גבוה בפרטנר המיני האקטיבי ושימוש בסמים שאינם להזרקה. נתונים עדכניים טוענים שלא די בסיבות הללו על מנת להבין את התרחשות ההדבקות. קיימות סיבות נוספות, הנעוצות בהיבטים ביולוגיים, זוגיים, וברמת ה networking והקהילה.

דווקא בעידן בו הטיפול התרופתי החדש נמצא יעיל, הגיוני היה שיהיו פחות הדבקויות, מאחר הטיפול מוריד את העומס הנגיפי וכך את הסיכון להדביק אנשים אחרים. אבל ההפך הוא הנכון – מספר ההדבקות רק עולה.

מחקרים מצאו כי אלו שדיווחו כי השתמשו בסמים ללא הזרקה, דיווחו יותר על מגע מיני לא מוגן עם נשים בהשוואה לאלו שלא נטלו סמים כלל. חיפוש פרטנר מיני בעל אותו סטאטוס HIV (חיובי או שלילי) הוא גם גורם משפיע על שימוש בקונדום, וכתוצאה מכך על הדבקות. אנשים מאמינים שאם הפרטנר אומר שהוא שלילי, אז הוא שלילי, או אם הוא עבר בדיקה לאחרונה והבדיקה יצאה שלילית, הוא אכן שלילי, ולא לוקחים בחשבון את תקופת החלון – יתכן שאותו אדם נדבק למרות שהבדיקה לא מראה זאת. קיום יחסי מין עם פרטנר בעל אותו סטאטוס גן מעלה את הסיכון להדבקות במחלות מין אחרות, ובהדבקה חוזרת ב HIV – הדבקה שעשויה להיות עמידה לטיפול התרופתי ב HIV. ניתוח נתונים משנת 2009 מראה כי רוב הגברים שיודעים שהם חיוביים ל HIV מקיימים יחסי מין מוגנים עם הפרטנרים שלהם. כך שרוב מקרי ההדבקה במתרחשים דווקא בין אנשים שלא יודעים מה סטאטוס ה HIV  שלהם.

היבט נוסף אשר מאיץ את תפוצת המחלה, הוא הרשתות החברתיות למיניהן, ומציאת בני זוג דרך האינטרנט. במקומות בהם חיפוש פרטנרים מיניים רווח דרך הרשתות הללו, הסיכוי לקיום מין לא מוגן תחת השפעת סמים גבוהה יותר. זה ממצא שעולה גם מהמחקר הנוכחי וגם ממחקרים קודמים. בנוסף, קיימים גם סיכונים מבניים: במדינות מפותחות רבות, ישנו ייצוג יתר של סטאטוס חיובי ל HIV בקרב קבוצות מיעוט אתניות של גברים המקיימים מין עם גברים. כך שכנראה שמודבר גם בסיכונים שנובעים ממנים חברתיים.

קיימים גם גורמים ביולוגיים העשויים להסביר את שכיחות הווירוס בקרב MSN. מין אנאלי מסביר באופן חלקי את שכיחות זו. מין אנאלי מדבק בעיקר (אך לא רק ) עבור הצד המקבל. מאחר וMSMים רבים הם ורסטילים (כלומר, גם בצד המקבל וגם בצד הנותן), הדבר עשוי להסביר את ההתפשטות הרבה של הנגיף. אדם יכול להדבק כאשר הוא בצד המקבל, ולאחר מכן להדביק כשהוא בצד הנותן.

נוסף על כך, נמצא כי בקרב MSM יש שכיחות גבוהה יותר של מחלות מין, כגון: עגבת, פאפילומה (HPV) בתעלה האנאלית וצהבת C. יש לכך קשר להדבקות ב HIV: דרך מחלות מיון קל יותר לגוף להדבק ב HIV. קיים קושי לקבלת טיפול למחלות מין, הן בגלל סטיגמה שגורמת ל MSM לפנות פחות לטיפול והן בשל זמינות השירותים הללו. ועל כן מחלות מין בקרב קבוצה זו כאשר אינן מטופלות עשויות להסביר גם הן באופן חלקי את שיעור ההדבקות הגבוה ב HIV.

לסיכום, החוקרים מצאו כיHIV  שכיח יותר בקרב MSM בגלל קיום מין אנאלי, פרטנרים מיניים מרובים ומאפיינים אנטומים שונים. זנים שונים של הנגיף, התפשטות מהירה שלו בקרב קהילות של גברים המקיימים מין עם גברים והתקבצות שלו באזורים מסוימים בעולם חשובות להבנת האפידמולוגיה של הנגיף. החוקרים ממליצים על התערבות שמטרתה להפחית הדבקה, כגון טיפול תרופתי לנשאים, או נטילת טיפול מונע לאנשים שעדיין לא נדבקו. אלו יהיו חשובות להשגת שליטה על התפשטות המחלה בעתיד.  

שתפו עם חברים

1. במהלך חודש מאי יהיו שינויים בשעות הפעילות במרפאה. אנא התעדכנו בעמוד החדשות.
2. ישנם עדכונים לגבי חיסונים במרפאה. אנא התעדכנו בעמוד החדשות

  1. 1.During the month of May, there will be changes in the operating hours at the clinic. Please stay updated on the news page.

2. There are updates about vaccinations at the clinic. Please stay updated on the news page